Hóa đơn gửi hàng.


STT Tên hàng + Mã vạch Số lượng
TỔNG SỐ LƯỢNGTTExpress www.ttexpress.com.au Melbourne, Victoria, Australia St Albans VIC 3021 Aus Vic 3000, 3021, 3020 Aus +0421771269