Hóa đơn gửi hàng.


STT Tên hàng + Mã vạch Số lượng
TỔNG SỐ LƯỢNG

Terms and Conditions *
Khi sử dụng dịch vụ Chuyển phát của chúng tôi – TT Express Air Cargo and Freight Services Pty Ltd (TTExpress), Người gửi đã đọc và chấp thuận bị ràng buộc bởi Các Điều khoản và Điều kiện được ghi rõ dưới đây. Người gửi cũng đồng ý sự chi phối của Công ước Montreal, Công ước Warsaw, Công ước về Vận tải Hàng hóa Quốc tế bằng Đường bộ (CMR) đối với giới hạn trách nhiệm của TTExpress trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc thiệt hại. Không có bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa TTExpress và Người gửi trừ khi thỏa thuận đó được lập dưới dạng văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của TTExpress.
Bạn có thể đọc và tìm hiểu full T&C của chúng tôi tại. https://www.ttexpress.com.au/gioi-thieu/3/dieu-khoan-va-dieu-kien/TTExpress www.ttexpress.com.au Melbourne, Victoria, Australia St Albans VIC 3021 Aus Vic 3000, 3021, 3020 Aus +0421771269